ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR (ABONNEMANG)

Allmänt

 • Freska Sweden AB, org.nr 556752-7881 (”Freska”) tillhandahåller hushållsnära tjänster bestående i exempelvis städning och andra tjänster för hemmet (”Tjänsterna”) till fysiska och juridiska personer (”Kunderna”).

 • Dessa allmänna avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Freska och Kund som har tecknat ett abonnemang hos Freska och därvid gjort en beställning av en eller flera Tjänster som Freska löpande utför för Kundens räkning (”Beställningen”). Beställning görs via www.freska.se (”Webbplatsen”), Freskas mobilapplikation (”Applikationen”), telefonsamtal eller hembesök.

 • Villkoren, tillsammans med den Beställning som Kund gör i samband med tecknandet av abonnemanget och eventuella övriga bilagor, utgör de fullständiga villkoren för Freskas tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden (”Avtalet”). För det fall det skulle förekomma motstridigheter mellan dessa Villkor och Beställningen (inklusive eventuella bilagor) ska Beställningen (inklusive eventuella bilagor) äga företräde framför Villkoren.

 • Freska och Kunden benämns var för sig som ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. Dessa Villkor träder i kraft från och med 14 mars 2023 för befintliga Kunder som har tecknat ett abonnemang.

Freskas åtaganden

 • Freska ska utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet med tillbörlig omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Freskas personal är yrkesutbildade och Freska innehar de tillstånd som erfordras för att utföra Tjänsterna i enlighet med den information som lämnats av Kunden.

 • Har Parterna kommit överens om att Tjänsterna ska utföras vid viss tidpunkt (”Tjänstetillfället”) och Freskas ordinarie personal inte kan genomföra Tjänsterna på grund av ett hinder som är utanför Freskas kontroll, såsom plötsligt sjukdomsfall, förbehåller sig Freska rätten att låta en vikarie utföra Tjänsten vid aktuellt Tjänstetillfälle. Om det inte är möjligt kontaktar Freska Kunden så snart som möjligt för att i möjligaste mån boka in ett nytt tillfälle som passar Kunden.

 • Freska har rätt att i utbildningssyfte låta annan personal utöver ordinarie personal delta vid ett eller flera Tjänstetillfällen.

 • Freska har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av Freskas åtagande enligt Avtalet. Freska ansvarar för underleverantörers arbete som för sitt eget.

Kundens åtaganden

 • Kunden ska medverka till att Tjänsterna kan utföras professionellt, korrekt och i enlighet med Avtalet.

 • Kunden ansvarar för att bostaden eller lokalen inför varje Tjänstetillfälle inte är i sämre skick än vad som skäligen kan förväntas vid normal användning.

 • Om inget annat följer av Avtalet ska Kunden tillhandahålla adekvat utrustning, material, nycklar och portkod, samt i övrigt tillse att Freskas personal får tillträde till de utrymmen som krävs för att Freskas personal ska kunna utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet.

 • Mellan respektive Tjänstetillfälle ska Kunden, om städmaterial förvaras hos Kunden, ombesörja tvätt av moppar/microdukar samt underhåll av övrig utrustning som Freskas personal använder hos Kunden. Freska ansvarar inte för av Kund tillhandahållen utrustning som går sönder som en följd av normalt slitage eller bristfälligt underhåll.

 • Kunden ska kontinuerligt lämna aktuella upplysningar om särskilda förhållanden som Freska måste ta hänsyn till vid utförandet av Tjänsterna. Sådana upplysningar kan exempelvis avse tillträde till fastighet och information om larmsystem.

 • Kunden ska vidare lämna upplysningar om värdefulla och/eller ömtåliga föremål och material i Kundens bostad eller lokal samt hur Freskas personal ska hantera dessa vid utförandet av Tjänsterna.

 • Kunden ansvarar för att Freskas personal har en god arbetsmiljö som uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande lagstiftning och ska tillse att det inte föreligger risk för undermåliga eller ohälsosamma arbetsförhållanden.

 • Vidare måste Kunden meddela Freska om förekomst av farliga föremål, huruvida Kunden har husdjur och i så fall vilken typ av djur det handlar om, samt andra förhållanden som utgör eller kan utgöra en risk för Freskas personal.

 • Freska äger rätt att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda skäl kan exempelvis bestå i att Kunden väsentligen har brustit i sina åtaganden enligt punkterna 3.1 – 3.5 ovan, att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt mot Freskas personal. Kunden kommer i dessa fall debiteras för hela kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

Avtalstid, uppsägning och ångerrätt

 • Avtalet mellan Parterna ingås när Kunden har erhållit en bekräftelse på att Freska har mottagit och godkänt Kundens Beställning i samband med tecknande av abonnemang.

 • Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp av Kunden utan uppsägningstid. Kunden måste dock beakta de om- och avbokningsregler som följer av punkt 6 nedan.

 • Oaktat vad som anges i punkt 4.2 ovan har Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Freska väsentligen bryter mot bestämmelserna i Avtalet. Uppsägning ska ske via telefon.

 • För det fall Kunden har fakturerats för en eller flera Tjänster innan utförandet, och Kunden sagt upp Avtalet med iakttagande av avbokningsreglerna i punkt 6, återbetalar Freska motsvarande belopp inom fjorton (14) dagar.

 • Freska förbehåller sig rätten att, om inte annat avtalats skriftligen, säga upp Avtalet och upphöra med tillhandahållandet av en eller flera Tjänster med minst trettio (30) dagars skriftlig varsel till Kunden.

 • Freska har vidare rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden väsentligen bryter mot bestämmelserna som följer av Avtalet och inte, efter uppmaning därom, vidtar rättelse inom skälig tid. Uppsägningen meddelas Kunden skriftligen via e-post.

Ångerrätt

 • Vid ingående av Avtal om köp av Tjänster mellan Freska och Kund som är fysisk person gäller fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerfristen börjar löpa den dag då Avtalet ingås. Detta innebär att en Kund som är konsument som utgångspunkt har rätt att ångra sitt köp utan att ange några skäl. Kunden ska skriftligen meddela Freska via e-post på info@freska.se att den önskar att utöva sin ångerrätt. Kunden har dock ingen ångerrätt i den mån Tjänster har fullgjorts under ångerfristen.

 • För det fall Kunden har fakturerats för Tjänstetillfälle innan detsamma har utförts, och Kunden fortfarande äger rätt att ångra köpet, återbetalar Freska motsvarande belopp inom fjorton (14) dagar.

 • Utövar Kund som är konsument sin ångerrätt avbokar Freska samtliga Tjänstetillfällen hos Kunden som inte har påbörjats, utan att Kunden själv behöver vidta några åtgärder.

 • Kunden kan utnyttja sin ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns tillgängligt på Webbplatsen https://www.freska.se/allmanna-villkor.

Av- och ombokning

 • Kunden har rätt att avboka utförandet av ett specifikt Tjänstetillfälle kostnadsfritt, förutsatt att sådan avbokning sker minst sju (7) dagar före den dag Tjänstetillfället skulle ha påbörjats.

 • Sker avbokning senare än sju (7) dagar men tidigare än 3 (tre) dagar före den dag Tjänstetillfället skulle ha påbörjats, debiteras Kunden tjugofem (25) procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

 • Sker avbokning senare än 3 (tre) dagar före den dag Tjänstetillfället skulle ha påbörjats debiteras Kunden femtio (50) procent för det aktuella Tjänstetillfället.

 • Sker avbokning vid dörren alt. När Tjänstetillfället skulle ha påbörjats (no-show) debiteras Kunden hundra (100) procent för det aktuella Tjänstetillfället.

 • Kunden har rätt att omboka utförandet av ett specifikt Tjänstetillfälle kostnadsfritt, förutsatt att sådan ombokning sker minst sju (7) dagar före den dag Tjänstetillfället skulle ha påbörjats.

 • Sker ombokning senare än sju (7) dagar före den dag Tjänstetillfället skulle ha påbörjats utgår en ombokningsavgift om tolv och en halv (12,5) procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

 • Av- och ombokningsreglerna i punkterna 6.2 – 6.5 inte gäller för redan ombokade Tjänstetillfällen. För ombokade Tjänstetillfällen utgår således alltid fullpris.

 • Om- och avbokningskostnader berättigar inte RUT-avdrag.

 • Om- och avbokning ska ske skriftligt till info@freska.se eller via av- och ombokningsfunktionen i Applikationen.

Fair Use Policy

 • För att undvika missbruk av våra Tjänster har Freska antagit en s.k. ”Fair Use Policy”, vilken innebär följande:

att Kund har en intention att utnyttja Tjänsterna i enlighet med Avtalet (observera att detta inte påverkar Kunds rätt att utnyttja ångerrätten enligt punkten 5);

 1. att Kund inte försöker utöva bedrägeri eller i övrigt agera i strid mot tillämplig lagstiftning;
 2. att Kund inte utövar otillbörlig påtryckning eller är hotfull mot vår personal i samband med Beställning, av- och ombokning av Tjänstetillfällen, eller vid kontakt med vår kundtjänst; och
 3. att Kunden i övrigt ska sträva efter att agera i enlighet med Avtalet, särskilt vad gäller Kundens åtaganden i punkten 3.
 • Exempel på beteenden som står i strid med Freskas Fair Use Policy kan exempelvis vara:
 1. att Kunden systematiskt av- och ombokar Tjänstetillfällen i enlighet med av- och ombokningsreglerna i punkten 6;
 2. att Kunden uppträder hotfullt eller kränkande mot Freskas personal; eller
 3. att Kunden i övrigt systematiskt bryter mot Kundens åtaganden i punkten
 • Om Kund enligt vår bedömning bryter mot Freskas Fair Use Policy äger Freska rätt att ensidigt korrigera av- och ombokningsreglerna i punkten 6 i förhållande till Kunden, alternativt säga upp Avtalet med Kunden i enlighet med punkt 4.7. Besked om åtgärd enligt denna punkt 7.3 meddelas Kund via e-post.

Priser och betalningsvillkor

 • Priserna för Tjänsterna följer i första hand av Avtalet och i andra hand, om inget särskilt pris har avtalats, av vid var tid gällande prislista på Webbplatsen. Priserna inbegriper inte eventuellt RUT-avdrag men inkluderar mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattesats.

 • Freska har rätt att justera prislistan avseende avtalade Tjänster. Sådan justering meddelas Kunden senast en (1) månad i förväg innan de nya priserna börjar tillämpas.

 • Kunden ska till Freska utge ersättning för utförda Tjänster enligt vid var tid gällande priser som följer av Avtalet.

 • Betalning sker enligt av Kund vald betalmetod via Klarna, kreditkort eller genom fakturering.

 • Fakturering sker enligt specificerad faktura. Fakturan ska betalas inom tio (10) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

 • Eventuella invändningar från Kunden mot erhållen faktura ska göras senast samma dag som fakturans förfallodag.

 • I de fall Kunden är en privatperson tillämpar Freska RUT-avdrag avseende Tjänsterna såvida Kunden inte meddelat Freska att den inte vill att RUT-avdrag ska tillämpas. Det åligger Kunden att informera Freska om Kunden inte avser att utnyttja RUT-avdrag avseende Tjänsterna. Det är Kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion ej överskridits. För det fall Skatteverket av någon anledning inte berättigar Kund till skattereduktion, ska Kunden till Freska erlägga det obetalda beloppet enligt vad som anges på fakturan.

Reklamation, skadeanmälan och dröjsmål

 • Är Tjänsterna felaktigt utförda utan att det beror på något förhållande på Kundens sida ska Kunden inom skälig tid, och under alla omständigheter inom fem (5) dagar, reklamera felet skriftligen till Freska genom info@freska.se.

 • Vid fel i Freskas utförande av en eller flera Tjänster ska Freska ges möjlighet att avhjälpa felet. Om felet inte kan avhjälpas, eller om felet kvarstår efter Freskas försök till avhjälpande, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte har givit Freska tillfälle att avhjälpa felet. Om det visar sig att det inte föreligger något fel i utförandet av den aktuella Tjänsten ska Kunden ersätta Freska för de kostnader som Freska åsamkats i samband med besöket.

 • Ersättning för skador på egendom som uppstår vid Freskas utförande av Tjänsterna utgår endast om Kunden kan visa att Freska orsakat den påstådda skadan. Uppkommer dröjsmål som inte beror på något förhållande på Kundens sida har Kunden rätt till återbetalning av det försenade eller inställda Tjänstetillfället.

Ansvarsbegränsning

 • Freska har en ansvarsförsäkring som är lämplig i förhållande till de Tjänster som Freska tillhandahåller Kunden. Freska ansvarar endast för direkta skador som åsamkas Kunden som en direkt följd av fel i Freskas utförande av Tjänsterna. Freska ansvarar aldrig för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada.

 • Freskas totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

 • Ansvarsbegränsningen i punkterna 10.1 och 10.2 gäller inte för skador som uppstår i form av personskador eller om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger på Freskas sida eller annars följer av tvingande lag.

 • Freska ersätter inte skador som uppkommit på grund av: (i) att Kunden brustit i sina åtaganden enligt punkten 3 ovan; eller (ii) att lösa och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade. Freska ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

 • Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärdering och ersättning sker i enlighet med villkoren i Freskas vid var tid gällande ansvarsförsäkring.

 • Freska ska inte ansvara för skada vid dröjsmål i utförandet av Tjänsterna om Freska kan visa att dröjsmålet beror på omständighet utanför Freskas kontroll (såsom eldsvåda, sjukdomsspridning, arbetskonflikt, blockad, eller ändrad myndighetsbestämmelse) och som Freska inte skäligen kunde förutse när Avtalet ingicks eller när Tjänsterna utfördes och vars följder Freska inte skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

Sekretess och säkerhet

Kunden kan välja om den vid varje Tjänstetillfälle själv vill bereda Freskas personal tillträde till de utrymmen där Tjänsterna ska utföras, eller om Freska ska ha möjlighet att ta sig in i utrymmena utan Kundens medverkan. Om kunden väljer det sistnämnda ska Freska av Kunden utkvittera en eller flera uppsättningar nycklar samt vid behov en eller flera uppsättningar larmbrickor och larmkoder. Nycklar numreras och kan inte spåras till Kunden. All personal har tagit del av och undertecknat sekretessavtal.

Personuppgiftsbehandling

 • I samband med en Beställning lämnar Kunden vissa Personuppgifter till Freska, för vilka Freska är personuppgiftsansvarig.

 • Freska kommer att behandla dessa personuppgifter för att Freska ska kunna tillhandahålla Tjänsterna till Kunden i enlighet med Avtalet.

 • Freska kommer vid behandlingen av Kundens personuppgifter alltid värna om Kundens personliga integritet och sträva efter att skydda personuppgifterna på bästa sätt. Det är Freskas målsättning att alltid följa samtliga vid var tid gällande lagar och regler om dataskydd, såsom EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”), till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.

 • För mer information om Freskas personuppgiftsbehandling och hantering av cookies på Webbplatsen, vänligen läs Freskas integritets- och cookiespolicy som finns tillgänglig på https://www.Freska.se/integritets-och-cookiespolicy. Däri beskrivs vilka kategorier av personuppgifter Freska samlar in från dig, samt hur dessa personuppgifter behandlas och för vilka syften. Vidare framgår av integritetspolicyn vilka rättigheter du har gentemot Freska i fråga om den personuppgiftsbehandling som Freska utför.

Övrigt

 • Freska, men inte Kunden, har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. Om Freska avser att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan ska Kunden meddelas om detta skriftligen.

 • I samband med ingående av Avtalet förbehåller sig Freska rätten att inhämta sedvanliga kreditupplysningar om Kunden.

 • Freska förbehåller sig rätten att från tid till annan göra ändringar i dessa Villkor. Justeringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg.

Tvist och lagavtal

 • Avtalet mellan Parterna tolkas och tillämpas uteslutande i enlighet med svensk lagstiftning utan hänsyn till dess lagvalsregler.

 • Om tvisten inte kan lösas i samförstånd med Freskas kundtjänst, kan Kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se), Box 174, 101 23 Stockholm.

 • Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras vid Stockholms tingsrätt. Kunden har i enlighet med 10 kap. 8a § rättegångsbalken (1942:740) även rätt att väcka talan i den ort där Kunden har sitt hemvist.