Villkor Allmänna villkor gällande Freska Flex för privatpersoner.

I den mån inte annat anges i ett avtal mellan dig och Freska Sweden AB (org. nr. 556752-7881) (”Freska") gäller följande allmänna villkor.

INNEHÅLL

INNEHÅLL

PRIS FÖR FRESKA FLEX OCH BETALNINGSREGLER ÅNGERRÄTT

REGLER FÖR OMBOKNING OCH AVBOKNING AV STÄDTILLFÄLLEN FÖR FRESKA FLEX KLAGOMÅL PÅ UTFÖRANDE AV, DRÖJSMÅL VID TILLHANDAHÅLLANDE AV OCH BRIST I UTFÖRANDE AV TJÄNST

BEFRIELSEGRUND

ANSVARSBEGRÄNSNING

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

ÖVRIGT

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

TVIST

FORCE MAJEURE

ÄNDRING AV VILLKOREN

PRIS FÖR FRESKA FLEX OCH BETALNINGSREGLER

 1. Du betalar för Freska Flex enligt våra vid var tid gällande priser. Om vi höjer priserna kommer vi meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg. Du kan alltid hitta gällande priser på www.freska.se eller genom att kontakta oss.

 2. Kampanjpriser kan vara föremål för separata och begränsade villkor. Om villkoren inte uppfylls förbehåller sig Företaget rätten att debitera Kunden för det belopp som motsvarar rabatten som beviljades i samband med kampanjen.

 3. Enligt lokal lagstiftning och praxis debiteras en Kund för Avgiften efter RUT-avdrag. Personnumret som anges på beställningen kommer att användas för avdraget. Vid RUT-avdrag för flera personer är kunden skyldig att skriftligt meddela Företaget så en överenskommelse kan bli nådd om huruvida RUT-avdraget ska fördelas mellan personerna. Det är Kunden som är ansvarig för RUT-avdrag görs enligt det personnummer som angetts. Kunden är skyldig att skriftligen meddela Företaget om att ändringar av Kundens möjlighet till RUT-avdrag. Om Skatteverket, efter begäran om utbetalning av RUT-avdrag, helt eller delvis inte medger utbetalning till Företaget har Företaget rätt att fakturera Kunden resterande del av de relaterade kostnaderna.

ÅNGERRÄTT

 • I enlighet med lokal lagstiftning har Kunden, i egenskap av fysisk person (“Kund”), rätt att säga upp Avtalet inom 14 dagar efter ingåendet av Avtalet (tidsfrist för uppsägning). Kunden är införstådd med att om denna önskar att tillhandahållandet av Tjänsten inleds före utgången av uppsägningstiden får inte ångerrätten utövas efter att Tjänsten har levererats. Om Kunden vill utöva ångerrätten måste denna skicka ett tydligt meddelande om sitt beslut om uppsägning av Avtalet via brev alternativt via e-post till Företaget. (Post: Freska Sweden AB, Årstaängsvägen 17, 11743 Stockholm. Epost: info@freska.se)

 • Om kunden drar sig ur Avtalet betalar Företaget tillbaka alla eventuella betalningar som mottagits från Kunden, inklusive eventuella leveranskostnader. Återbetalningen kommer ske utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter senast fjorton (14) dagar från det datum Företaget informerades om Kundens beslut att dra sig ur Avtalet. Företaget använder samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv använde för den ursprungliga affärshändelsen såvida inte Kunde uttryckligen kommit överens med Företaget om något annat.

REGLER FÖR OMBOKNING OCH AVBOKNING AV STÄDTILLFÄLLEN FÖR FRESKA FLEX

 1. Ombokning/avbokning. Om du meddelar Freska minst 2 veckor innan planerad vecka för städning, betalar du inte för servicetillfället.

 2. Ombokning/avbokning. Om du meddelar Freska mindre än 2 veckor innan planerad städning, får du betala 25 % av kostnaden innan rutavdrag.

KLAGOMÅL PÅ UTFÖRANDE AV, DRÖJSMÅL VID TILLHANDAHÅLLANDE AV OCH BRIST I UTFÖRANDE AV TJÄNST

 1. Klagomål kan riktas, utan opåkallat dröjsmål, i skriftlig form till Företagets fysiska adress ELLER via Företagets digitala kanaler, t.ex. e-post eller Freska-mobilappen. Detsamma gäller misstanke om stöld. Kunden måste lämna nödvändiga detaljuppgifter och bevis (t.ex. bilder) på skadorna eller undermåligt utförd Tjänst. Kunden har rätt att klaga inom rimlig tid, eller senast 2 dagar efter utförandet av Tjänsten, i skriftlig form till Företagets fysiska adress ELLER via Företagets digitala kanaler, t.ex. e-post eller Freska-mobilappen. Skador som rapporteras senare än 7 dagar efter utförd tjänst kommer inte beaktas Vid behov förbehåller sig företaget att kontakta en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan.

 2. Reklamationer, ett fel föreligger om Tjänsten inte utförs enligt vad Kunden har rätt att förvänta sig av en professionell städservice, och enligt vad som i övrigt avtalats. Det föreligger emellertid inget fel i utförandet av Tjänsten om avvikelsen beror på omständigheter från Kundens sida, inklusive men inte begränsat till bristande medverkan av Kunden. Om Kunden vill hävda brist i utförandet av Tjänsten ska denne meddela Företaget inom rimlig tid, eller senast 3 dagar efter det att Kunden uppmärksammade, eller borde ha uppmärksammat, brister i utförandet av Tjänsten (klagomål). I händelse av ett fel eller en brist i utförande av Tjänst kan Kunden kräva gottgörelse, prisavdrag eller uppsägning av Avtalet. Om det begåtts ett fel i utförande av Tjänst har Företaget rätt att åtgärda detta om det kan ske inom rimlig tid och med rimliga resurser. Det är Företaget som ensamt bär ansvaret för detta. Om Företaget är oförmöget att avhjälpa bristen kan Företaget komma att lämna ett proportionellt prisavdrag på nästa Tjänst. Om det visar sig att det inte föreligger något fel i utförandet av Tjänsten kan Kunden bli skyldig att betala de relaterade kostnader som Företaget åsamkats.

 3. Dröjsmål vid tillhandahållande av Tjänst. Dröjsmål uppstår om Tjänsten inte utförs inom den tidsperiod som avtalats mellan Kunden och Företaget. Det kan inte anses att dröjsmål förekommit om detta berott på omständigheter från Kundens sida, inklusive men inte begränsat till bristande medverkan av Kunden. Om det förekommit dröjsmål kan Kunden antingen kräva att Tjänsten utförs eller begära uppsägning av Avtalet. Kunden kan säga upp Avtalet om konsekvenserna av dröjsmålet är avgörande för Kunden. En Kund som kräver utförande av Tjänsten oavsett dröjsmålet får inte säga upp Avtalet om Tjänsten utförs på ett rimligt sätt eller inom den tidsgräns som Kunden fastställt. Om det före utförandet eller slutförandet av Tjänsten står klart att Tjänsten inte kommer att utföras utan dröjsmål, vilket ger Kunden rätt att säga upp Avtalet, kan Kunden säga upp Avtalet innan slutförandet av Tjänsten.

BEFRIELSEGRUND

 • Freska har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Freska kan visa att fel eller dröjsmål beror på omständigheter utanför Freskas kontroll och som Freska inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades eller när Tjänsten utförts och vars följder Freska inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

ANSVARSBEGRÄNSNING

 1. Vi åtar oss att ha en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakas av vår personal.

 2. Vi svarar inte för skada eller förlust i näringsverksamhet.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

 1. Dessa allmänna villkor gäller från och med att du har godkänt dem, och löper tills vidare tills avtalet upphör.

 2. Såsom framgår ovan under avsnitt 3 har Kunden alltid rätt att säga upp Abonnemangsavtal utan uppsägningstid (dock med beaktande av regler för avbokning av bokad städning enligt punkt 3.

 3. Företaget har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet eller låta bli att utföra planerad städning hos dig. Särskilda skäl kan vara att:

 • arbetsmiljön för vår personal i ditt hem är undermålig eller ohälsosam
 • samarbetet mellan dig och vår personal inte fungerar, eller
 • att du inte betalar faktura trots påminnelse.
 1. Om Kunden drar sig ur Avtalet betalar Företaget tillbaka alla betalningar som mottagits från Kunden, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter senast fjorton (14) dagar från det datum Företaget informerades om Kundens beslut att dra sig ur Avtalet. Företaget använder samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv använde för den ursprungliga affärshändelsen såvida inte Kunden uttryckligen kommit överens med Företaget om något annat.

 2. Uppsägning av abonnemangsavtal görs i skriftlig form till Företagets fysiska adress eller via Företagets digitala kanaler, t.ex. e-post eller Freska-mobilappen.

ÖVRIGT

 1. Du äger inte rätt att utan Freskas skriftliga samtycke överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

 2. Freska har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

 3. Kunden måste meddela oss omedelbart om du ändrar adress, telefonnummer, portkod, larmnummer eller andra uppgifter vi behöver för att utföra Tjänsten.

 4. Du kan kontakta oss på info@freska.se eller via telefon på 020-100015.

 5. Nycklar: Återlämning av nyckel sker mot kvittens på Freskas kontor, nyckel kan returneras via post om Kunden och Företaget har kommit överens om pris för denna tjänst. Nycklar som ej har hämtats av Kund eller skickats via post kommer makuleras efter två (2) månader.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter om Kunden behandlas i enlighet med lokal lagstiftning samt i enlighet med Företagets integritets- och cookie-policy som publiceras på https://www.freska.se/integritets-och-cookiepolicy

TVIST

 1. Parterna ska i första hand försöka lösa tvister, kontroverser eller anspråk enligt eller i förhållande till dessa Allmänna villkor och relaterade avtal genom förhandlingar i godo.

 2. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

 3. Tvist, kontrovers eller anspråk med anledning av eller rörande detta avtal; eller överträdelse av, uppsägning av eller giltighet för detta avtal; ska avgöras genom uppgörelse i godo i domstolsanknuten medling vid tingsrätten i den ort där konsumenten har sin hemvist i enlighet med 18 kap. 8a § rättegångsbalken.

FORCE MAJEURE

 • Force majeure-händelse innebär att en part inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal på grund av ett hinder utanför dennas kontroll som parten inte kunde ha tagit hänsyn till vid tidpunkten för Avtalets ingång, och vilkens konsekvenser parten rimligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

 • Företaget är inte ansvarig för fall av dröjsmål eller omständigheter där vi inte kan leverera på grund av force majeure. Exempel på force majeure-händelser är strejker, uppror, naturkatastrofer, strömavbrott eller avsaknad av mobiltäckning.

ÄNDRING AV VILLKOREN

 • Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna villkor. Sådana ändringar meddelas Kunden trettio (30) dagar före ikraftträdandet av de ändrade Allmänna villkoren och Kunden accepterar de ändrade Allmänna villkoren genom att fortsätta använda Tjänsten. Såsom framgår nedan under punkt 7 har Kunden alltid rätt att säga upp abonnemangsavtal utan uppsägningstid (dock med beaktande av regler för av & ombokning.