Terms and conditions

Dessa allmänna villkor för konsument (”Allmänna villkor”) gäller mellan Freska Sweden AB, organisationsnummer 559118-1986 (nedan kallad ”Bolaget”) och fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (”Konsument”) som beställer Bolagets tjänster. Dessa Allmänna villkor träder i kraft den 20.10.2018 och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.freska.se (”Webbplatsen”).

Alla våra kunder har blivit uppmärksammade om att dessa Allmänna villkor kan komma att ändras och sådan ändring kan komma att påverka befintlig kundrelation mellan Konsument och Bolaget efter att trettio (30) dagar gått sedan Bolaget informerat om sådan ändring. Om Konsument inte accepterar sådan ändring upphör Avtalet att gälla från dessa att de ändrade allmänna villkoren träder i kraft.

  1. Om Bolaget Bolaget erbjuder städning av bostäder (”Tjänsten”) till Konsument, som beställts via Webbplatsen eller Bolagets representant. Avtalet om Tjänsten (”Avtalet”) består av (i) de specifika villkor för Tjänsten avseende priser och omfattning och annat som Konsument och Bolaget kommit överens om (”Specifika villkor”), (ii) dessa Allmänna villkor, och (iii) vid var tid gällande prislista. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna har de företräde i följande ordning: 1. Specifika villkor, 2. Allmänna villkor, 3. vid var tid gällande prislista.

  2. Beställning, avbeställning och uppsägning Konsument är bunden av sin beställning av Tjänsten när den skickats till Bolaget genom Webbplatsen eller erlagts till Bolagets representant. Avtal om Tjänsten mellan Konsument och Bolaget anses ha ingåtts när Bolaget har bekräftat Konsuments beställning per e-post. Vid ingående av avtal inhämtar Bolaget sedvanlig kreditinformation om Konsument.

Konsument har rätt att avboka städtillfälle utan kostnad senast fyrtioåtta (48) timmar före Tjänsten är planerad att påbörjas. Om Konsumenten behöver avboka Tjänsten med mindre än 48 timmar kvar till städtillfället men med mer än tjugofyra (24) timmar kvar har Konsumenten rätt att få tillbaka 50% av kostnaden (innan RUT) för städtillfället. Vid avbokning där det är mindre än tjugofyra (24) timmar kvar till det planerade städtillfället debiteras kunden fullt pris för städningen (kostnad innan RUT). Avbokning på grund av sjukdom återbetalas med 100% vid uppvisat intyg från läkare förutsatt att avbokningen har skett före tiden då städningen skall påbörjas. Vid utebliven närvaro eller om Freska inte får tillgång till hemmet vid den bokade tiden räknas detta som en avbokning som är gjord mindre än tjugofyra (24) timmar före det inbokade städtillfället. Avbokningar kan göras per e-post till info@freska.se eller genom att ringa till 08-121 46 750.

Prenumerationsavtal löper tillsvidare till att de sägs upp av Konsument och i enlighet med den omfattning som överenskommits med Konsument. Ingen uppsägningstid föreligger förutom vad som sägs nedan gällande avbeställningsrätt mindre än fyrtioåtta (48) timmar innan Tjänstens utförande. Uppsägning av prenumerationsavtal sker till info@freska.se.

I enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Konsument rätt till att utan att ange skäl frånträda Avtalet inom 14 dagar efter ingående av Avtalet (ångerfrist). Konsument förstår att om Konsument önskar att Tjänsten påbörjas innan utgången av ångerfristen, kan ångerrätten inte utnyttjas efter att Tjänsten har levererats. Vill du utöva ångerrätten ska du till skicka till Bolaget ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda Avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Bolagets kontaktuppgifter framgår ovan.

Om Konsument frånträder Avtalet kommer Bolaget att betala tillbaka alla betalningar Bolaget erhållit från Konsument, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Konsument valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Bolaget underrättades om Konsuments beslut att frånträda Avtalet. Bolaget kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Konsument själv har använt för den inledande affärshändelsen, om Konsument inte uttryckligen kommit överens med Bolaget om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Konsument något. Om Konsument bett att Tjänsten ska börja utföras redan under ångerfristen ska Konsument betala ett belopp som står i proportion till vad Konsument mottagit till dess att Konsument meddelade Bolaget din avsikt att frånträda Avtalet, jämfört med hela omfattningen av Avtalet.

  1. Kampanjer Vid användning av kampanjkod på abonnemangstjänster kräver Bolaget att Konsument beställer minst två (2) städningar. Om abonnemanget avbeställs efter en (1) städning, reserverar Bolaget sig möjligheten till att debitera Konsument för det belopp motsvarande rabatten som givits i samband med kampanjen.

  2. Om Tjänsten När ett bindande avtal mellan Konsument och Bolaget föreligger ska Bolaget se till att Tjänsten genomförs i enlighet med Avtalet. Företaget har åtagit sig att se till att Tjänsten utförs på ett fackmannamässigt sätt. För utförande av Tjänsten använder sig Bolaget av samarbetspartner (Utförande städare). Utförande städare tillhandahåller den utrustning som är nödvändig för utförandet av Tjänsten, exklusive dammsugare samt mopp med tillhörande hink.

Personuppgifter om Konsument behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och behandlas i enlighet med bolagets integritets- och cookiespolicy som finns publicerad på www.freska.se/integritetspolicy.

  1. Betalnings- och betalningsvillkor Avgiften för Tjänsten (”Avgiften”) beräknas vid beställning på grundval av uppgifter från Konsument. Om det skulle visa sig att Konsuments uppgifter som ligger till grund beräkningen av Avgiften på något sätt är felaktiga (exempelvis att felaktig uppgift om bostadens storlek har uppgivits), justeras Avgiften efter överenskommelse mellan Bolaget och Konsument enligt den vid tid gällande prislista för Tjänster med motsvarande omfattning (”Justerad Avgift”).

Konsument faktureras Avgiften efter RUT-avdrag. Det/de personnummer som anges vid beställningen kommer att användas för avdraget. Om fler personers RUT-avdrag ska användas, administreras detta med procentfördelning. Konsument ansvarar för att RUT-avdrag finns på uppgivet personnummer och ansvarar för att skriftligen meddela Bolaget om förändringar för Konsuments möjlighet till RUT-avdrag. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger, helt eller delvis, utbetalning till Bolaget äger Bolaget rätt att fakturera Konsument återstående del av arbetskostnaden.

Vid beställning av prenumerationsavtal debiterar Bolaget Konsuments kreditkort vid beställningstillfället för utförandet av Tjänsten vid ett tillfälle. Därefter debiteras Konsument fem (5) dagar innan nästkommande utförande av Tjänsten. Vid avtal om att Tjänsten ska utföras endast vid ett tillfälle debiteras Konsuments kreditkort vid beställningstillfället. Konsument debiteras mellanskillnaden mellan Avgiften och Justerad Avgift i efterhand.

Om Konsument inte har någon täckning på kreditkortet vid tidpunkten debitering, försöker Bolaget att debitera kortet dagen efter. Om betalningen inte går igenom vid andra försöker, kontaktar Bolaget Konsument. Om det inte löser sig efter att Bolaget varit i kontakt med Konsument har Bolaget rätt att avbryta utförandet av Tjänsten tills utestående ersättning betalats fullt ut.

  1. Konsuments medverkan Konsument ska medverka till Tjänstens utförande. Konsument ska vid beställning lämna uppgifter om särskilda omständigheter som Bolaget måste ta hänsyn till vid genomförandet av Tjänsten. För att Tjänsten ska kunna utföras måste Konsument i rimlig omfattning plocka undan lösa föremål innan utförandet av Tjänsten samt bostaden som ska städas får inte vara i sämre skick än vad som följer av normalt bruk av en bostad. Konsument ska se till att Utförande städare får tillgång till fastigheten från och med tidigast till sista datum då Tjänsten ska utföras, eventuellt enligt närmare överenskommelse med Bolaget. Konsument ansvarar för att Utförande städare har tillgång till varmt och kallt vatten samt fungerande eluttag under utförandet av Tjänsten. Konsumenterna ska se till att det inte finns några förhållanden i fastigheten som utgör fara för Utförande städare. Utförande städare har rätt att avbryta utförandet av Tjänsten om han eller hon har rimlig anledning att tro att utförandet innebär fara med hänsyn till hälsa, säkerhet och miljö. Om Tjänsten inte kan utföras och det beror på Konsument kommer Bolaget att debitera Konsument för kostnader som Bolaget ådragits med anledning av detta.

  2. Reklamation, förseningar och brist a. Klagomål Eventuella klagomål riktas utan oskäligt dröjsmål till Bolagets e-postadress info@freska.se. Detsamma gäller vid misstanke om stöld.

b. Fel i Tjänsten Fel föreligger om Tjänsten inte är utförd enligt vad Konsument har rätt att kräva och vad som annars är avtalat. Fel föreligger likväl inte om avvikelsen beror på omständighet från Konsuments sida, inklusive men inte begränsat till Konsuments brist på medverkan. Vill Konsument åberopa att Tjänsten är felaktig, ska Konsument underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att Konsument märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Om fel föreligger kan Konsument kräva avhjälp, prisavdrag eller hävning och ersättning. Om det föreligger ett fel har Bolaget rätt att avhjälpa bristen om det kan ske inom skälig tid. Bolaget står kostnaderna för detta. Om Bolaget inte har möjlighet till att avhjälpa bristen kan Bolaget ge ett proportionellt prisavdrag på utförd Tjänst. Om det skulle visa sig att det inte föreligger fel vid utförandet av Tjänsten kan Konsument krävas Bolagets kostnader i detta avseende.

c. Försening Förseningen föreligger om Tjänsten inte utförs inom den tidsperiod som överenskommits mellan Konsument och Bolaget. Fördröjning föreligger likväl inte om det beror på omständigheter från Konsuments sida, inklusive men inte begränsat till Konsuments bristande medverkan. Om försening föreligger kan Konsument kräva att Tjänsten utförs eller kräva hävning av Avtalet och ersättning. Konsument kan häva Avtalet om förseningen är av väsentlig betydelse. En Konsument som kräver att Tjänsten utförs kan likväl inte häva Avtalet om Tjänsten blir utförd inom skälig tid eller inom den frist Konsument har satt. Om det före tiden för utförandet eller innan utförandet är färdigt, står klart att Tjänsten inte kommer att utföras utan försening som ger Konsument hävningsrätt, kan Konsument häva Avtalet före slutförandet.

  1. Ansvarsbegränsning Konsument kan kräva ersättning för förlust på grund av försening eller fel. Detta gäller emellertid inte i den utsträckning det bevisas att förlusten beror på ett hinder som är bortom Bolagets kontroll, och som Bolaget inte rimligen kunde förväntas ta ha tagit hänsyn till under avtalstiden eller för att undvika eller övervinna konsekvenserna av.

För skada på annat än föremål eller egendom som Tjänsten omfattar eller på något annat än något som har nära och direkt samband med det Tjänsten omfattar, kan Konsument kräva ersättning såtillvida Bolaget inte kan visa att sådan förlust inte berodde på fel eller försummelse från Bolagets sida. Detsamma gäller föremål eller egendom som skadas i Bolagets förvaring eller på annat sätt under Bolagets kontroll. För förlust eller på annat sätt i anslutning till Tjänsten som inte är en konsekvens av förseningar eller fel är Bolaget ansvarigt när förlusten beror på fel eller försumlighet från Bolagets sida.

  1. Force Majeure Bolaget ansvarar inte för fall av försening eller omständigheter där vi inte kan leverera till följd av force majeure. Till exempel strejk, uppror, naturkatastrofer, strömavbrott eller ingen telefontäckning.

  2. Tolkning och slutförande av standardvillkor för konsument Bolagets allmänna villkor tolkas och kompletteras av svensk lag.

Order now and enjoy a clean home

Fast and easy order, home cleaning 225 kr/h.